Cookie beleid FC 's-Gravenzande

De website van FC 's-Gravenzande is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sportiviteit & Respect

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee "begrip" gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Door dit (tucht)reglement vast te stellen in de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2010 geeft de vereniging aan dat zij excessen will tegengaan en een preventief en correctief beleid te voeren dat door onze vereniging wordt nageleefd. Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

- respect voor de ander
- geweldloosheid
- aanspreekbaarheid op gedrag
- het bepalen van grenzen bij wat toelaatbaar is en niet
- beleidskader: preventief en correct optreden

Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt daardoor een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.
Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en bij overtreding daarvan er op worden aangesproken.
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.
Dit beleid is in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component is.
De uitvoering van het actieplan wordt in handen gegeven van een nog in te stellen Commissie Sportiviteit en Respect (Commissie S&R), het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Dit is een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering. Op grond van artikel 21 van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering. Bij bestuursbesluit dd. 8 april 2010 is besloten tot agendering op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van het plan tot invoering van het huishoudelijk reglement met alle daartoe behorende reglementen zoals de gedragsregels en procedurebeschrijving’.
De datum van de (officiële) inwerkingtreding van dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de dag volgend op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering waarop dit statuut door de Algemene ledenvergadering is vastgesteld.

2. Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voor zover het de leden van FC ’s-Gravenzande betreft, vastgelegd in het gedragsreglement waarin wij de waarden en normen voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen. De Commissie Sportiviteit en Respect zorgt ervoor dat de regels uitgedragen worden aan de leden, b.v. door publicatie op de site en bij bijeenkomsten van aanvoerders, leiders en kaderleden.

Aan het gedragsreglement is een tuchtreglement verbonden.

Het tuchtreglement voorziet vooral in een nadere uitleg en de sanctiemogelijkheden.

Met betrekking tot het aldus te voeren waarden- en normenbeleid binnen FC ’s-Gravenzande zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

1. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich daarom te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van leden en derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten, spugen, (seksuele) intimidatie en dreigen met geweld wordt niet getolereerd.

2. Een seniorlid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

het verrichten van bardiensten;
het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men gezeten heeft;
het verrichten van eenvoudige onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden.
3. Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem en zijn teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubgebouw, het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.

4. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.

5. Er is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van het clubgebouw zich houdt. Ernstige dronkenschap en drugsgebruik wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding vormen tot een sanctie.

6. Het nuttigen van in het clubgebouw aangeschafte dranken - op het sportcomplex - is buiten het clubgebouw en het terras conform de richtlijnen van de KNVB verboden. Het is niet toegestaan drankverpakkingen achter te laten op en rond de speelvelden.

7. Een verenigingslid houdt zich aan de aan hem door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.

8. Een verenigingslid dient zijn medeleden te corrigeren in het geval deze gedragsregels overtreden.

9. Een verenigingslid, die een overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit aan een van de leden van de commissie Sportiviteit en Respect (commissie S&R) via de jeugd of hoofdbestuur.

10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen, zich zo nodig dienen te verantwoorden voor de Commissie S&R.


3 Commissie Sportiviteit en Respect

3.1 Taakstelling

De Commissie S&R is een door het bestuur ingestelde commissie met bevoegdheden, die de volgende taakstelling heeft, die beantwoordt aan de in hoofdstuk 1 vermelde doelstelling:

Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit, dat FC s-Gravenzande de te hanteren waarden en normen in de voetbalsport en het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van waarden en normen (gevoed uit meerderheidsstandpunten voortkomende uit traditie, gewoonte, integratie etc) onderschrijft.
Bevorderen en mede bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn sport op correcte wijze beoefent.
Het mede bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van FC ’s-Gravenzande welke te maken hebben met waarden en normen (opgenomen in hoofdstuk 3 van dit statuut).
Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).
Het adviseren voor het opleggen van sancties.
Hieruit worden de volgende deeltaken afgeleid:

1. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers en het indien noodzakelijk organiseren van informatieavonden.

- het verzorgen van schriftelijke voorlichting of via de website van de vereniging.

2. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid)

- Het behandelen van de aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze;

- het adviseren van sancties en het bepalen van de hoogte hiervan;

- toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie door (jeugd) hoofdbestuur.

3. Evaluatie en verslaglegging

- Jaarlijkse evaluatie van de Commissie S&R en vastleggen in een jaarverslag;

- bijstelling voor het komende seizoen n.a.v. de evaluatieresultaten;

- jaarlijkse verslaglegging van Commissie S&R t.b.v. de Algemene Ledenvergadering.

3.2 Samenstelling

De Commissie S&R bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, waarvan 1 voorzitter en 1 secretaris. Een van de leden dient tevens zitting te hebben in het bestuur. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De leden worden zoveel mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:

- jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler);

- dames;

- senioren;

- technische staf;

- zeker 1 bestuurslid.

De leden worden benoemd door het bestuur.

De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.

3.3 Werkwijze

De direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) blijven primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis. Dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende bestuurscommissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.

De Commissie S&R wordt ingeschakeld bij wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de Commissie S&R is gebaseerd:

1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van de FC 's-Gravenzande.

2. Het incident en/of conflict wordt schriftelijk of mondeling in persoon aangemeld bij de Commissie S&R via het (jeugd) hoofdbestuur. Eventueel kan een meldingsformulier worden gebruikt welke te krijgen is via Hoofd of Jeugdbestuur. (zie bijlage 1). Meldingen dienen binnen 1 week na het incident cq ontstaan van een conflict bij de commissie te worden ingediend. Alleen tijdig ingediende meldingen zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.

3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident neemt de Commissie S&R het besluit tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week schriftelijk in kennis gesteld.

4. De Commissie S&R (na eventueel noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het conflict cq incident) deelt uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de melding aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande het betreffende lid aanhangig is gemaakt.

5. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen 1 week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de Commissie S&R te zijn.

6. Op zijn schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (eventueel) in de gelegenheid gesteld op een door de Commissie S&R te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Hierbij kunnen ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van de Commissie S&R. De Commissie S&R maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt dit ook toe aan alle aanwezigen en het bestuur.

7. De Commissie S&R stelt aan de hand van haar bevindingen een advies vast en stelt het bestuur hiervan op de hoogte. Het bestuur kan binnen 1 week gemotiveerd kenbaar maken het niet met het advies eens te zijn.

8. Het Hoofd cq Jeugdbestuur stelt, bij geen bezwaar van het bestuur, betrokkene in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de Commissie S&R wordt de commissie daarvoor uitgenodigd.

9. Het (Jeugd) Hoofdbestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen beroep mogelijk is. Het beroep dient beargumenteerd bij het bestuur te worden ingediend binnen 2 weken na de kennisgeving van sanctie.

10. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak kan onder verantwoordelijkheid van het bestuur gepubliceerd worden in het clubblad en/of website.

11. Opheffing van een Royement kan alleen door het Hoofdbestuur plaatsvinden

12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van FC ’s-Gravenzande.


4. Sancties

De Commissie S&R is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten namens het bestuur van FC ’s-Gravenzande bevoegd tot het adviseren van een strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de gedragsregels. Sancties kunnen bestaan uit:

Berisping
Uitsluiting van wedstrijden en trainingen
Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
Schade verhalen
Royement
Ontzegging van de toegang tot het sportpark voor bepaalde en onbepaalde tijd
Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap ontzegt. Tegen sanctie 1. Berisping bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is daarom eindoordeel.

Wanneer het een beroep betreft van een jeugdlid, dan zal het Hoofdbestuur zich hierover uitspreken.

Wanneer het een seniorenlid betreft, dan zal dit gebeuren door een nader aan te stellen Commissie van Beroep.

Een royement wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. In de Algemene Ledenvergadering wordt het royement bekrachtigd. Het lid kan via de secretaris van het bestuur schriftelijk heroverweging vragen aan de Algemene Ledenvergadering. Hiervoor wordt dan een onafhankelijke commissie in het leven geroepen. Voor het bepalen van de zwaarte van de straf, voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleggingen bij molestaties. Deze zijn terug te vinden op de website van de KNVB.

De Commissie S&R in haar advies, beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc) niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). Toegekende straffen van KNVB-zijde dienen ter discussie als voldoende gedragscorrectief te worden beschouwd. .

Naast de bestraffing van leden kan ook de vereniging door de KNVB bestraft worden, indien sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers:

- Een vereniging wordt verantwoordelijk gesteld worden voor een overtreding, welke is begaan door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie (welke dan ook) bekleden;

- Een vereniging wordt eveneens verantwoordelijk gesteld worden voor gedragingen van toeschouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voor zover de vereniging ten aanzien van gedragingen onzorgvuldigheid ten laste wordt gelegd.

Het referentiekader van sancties voor wangedrag en/of molestaties "buiten het speelveld" is hierop gebaseerd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!