Cookie beleid FC 's-Gravenzande

De website van FC 's-Gravenzande is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Football Club ‘s-Gravenzande, bij verkorting genaamd FC ’s-Gravenzande, hierna te noemen "de vereni­ging". De vereniging is op één juli tweeduizend tien ontstaan door fusie tussen de ‘s-Gravenzandse Voetbalvereniging (opgericht op vijftien mei negentienhonderd twaalf), en de ’s-Gravenzandse Sport Vereniging (opgericht op vijfentwintig september negentienhonderd zes en dertig) en is gevestigd te ’s-Gravenzande, gemeente Westland.
 2. FC ’s-Gravenzande zal een zaterdagamateurvoetbalvereniging zijn. Activiteiten op zondag, zoals deze nu door de ‘s-Gravenzandse Voetbalvereniging worden georganiseerd zullen worden gerespecteerd. Echter uitbreiding van deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld (competitie)voetbal op zondag zal door FC ’s-Gravenzande op het Juliana Sportpark niet worden georganiseerd en of worden toegestaan.
 3. In aanvulling tot hetgeen vermeld staat in artikel 1 lid 2 heeft de vereniging de mogelijkheid om op zondag jaarlijks tot maximaal 4 binnenactiviteiten in het clubgebouw te organiseren.

 

Artikel 2 - Doelstelling

Onverminderd hetgeen in de Statuten is bepaald, stelt de vereniging zich ten doel:

a.         het beoefenen van de voetbalsport en het bevorderen van de onderlinge sfeer daarbij;
b.         prestatiegericht voetballen (selectie elftallen) gecombineerd met recreatief in
            verenigingsverband bezig zijn met de voetbalsport, waarbij respect naar elkaar, dus ook
            tegenstanders, de boventoon moet voeren.

 

Artikel 3 - Leden

            De vereniging bestaat uit:

-      aspiranten (mini-mini’s);
-      pupillen
-      junioren;
-      senioren;
-      rustende leden;
-      leden van verdienste;
-      ereleden.

Spelers in de klassen A, B en C worden aangeduid als junior en spelers in de klassen D, E en F als pupillen. De leeftijdgrenzen zijn conform het Reglement Wedstrijdzaken Amateurvoetbal van de KNVB.

 

Artikel 4 - Leden van verdienste en ereleden

 1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn be­noemd op voordracht van het bestuur of van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering.
 2. Leden van verdienste hebben alle rechten en verplichtingen van de leden.
 3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste  twee derden (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd op voordracht van het bestuur of van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.
 4. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste twee derden (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Alle anciënniteit en eretitels van de beide verenigingen, de ‘s-Gravenzandse Voetbalvereniging en de ’s-Gravenzandse Sport Vereniging, zullen in stand worden gehouden binnen de nieuwe vereniging.
 6. Indien een lid zich schuldig heeft gemaakt aan normoverschrijdend gedrag en dit gedrag ook bewezen is en het lid daarvoor veroordeeld is, dan kan het bestuur overgaan tot het ontnemen van de eretitel.
 7. Naast leden van verdienste en ereleden kennen we ook personen, niet-leden, die benoemd worden tot “medewerker/ster met buitengewone verdiensten”.

Artikel 5 - Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de Statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 6. Donateurs hebben geen toegang tot de algemene vergadering en ook geen stemrecht.

 

Artikel 6 - Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de ledenadministrateur te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

 

Artikel 7 - Aanneming van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de ledenadministrateur namens het bestuur genomen. De ledenadministrateur kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. Conform artikel 45 lid 1c van het Reglement Wedstrijdzaken Amateurvoetbal is de vereniging verplicht de gegevens van personen van 16 jaar en ouder te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
 3. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het clubblad dan wel op de website. Binnen veertien (14) dagen na deze bekendma­king kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwij­zing door het bestuur, dan wordt hiervan schrifte­lijk mede­deling gedaan aan de aan­vrager, onder vermelding van de beroeps­procedu­re. Indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorge­legd.

 

Artikel 8 - Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in de Statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen, indien zij hierom verzoeken.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het       resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en      e-mailadres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie, te weten een maand na dagtekening van de nota.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de K.N.V.B.
 9. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juli (einde boekjaar) bij de secretaris van de vereniging met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand, derhalve dient de schriftelijke opzegging vóór 1 juni door de secretaris te zijn ontvangen. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.
 10. Het is de leden niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur het logo van de vereniging te gebruiken. Indien dit wel gebeurt dan is het bestuur gemachtigd hier tegen passende maatregelen te ondernemen. Zie hiervoor art. 6 lid 4 van de Statuten.
 11. Van leden van de vereniging wordt verwacht dat zij de vereniging in woord en geschrift niet in diskrediet brengen. Indien dit wel gebeurt dan is het bestuur gemachtigd hier tegen passende maatregelen te ondernemen. Zie hiervoor art. 6 lid 4 van de Statuten.
 12. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken in of buiten de gebouwen van de vereniging op het Juliana Sportpark te nuttigen.

 

Artikel 9 - Normen en waarden, sancties, tuchtreglement

 1. Het statuut “Respect en Sportiviteit” (Normen en Waarden) is een onderdeel, en maakt in zijn geheel deel uit, van dit Huishoudelijk Reglement en is als bijlage I aan dit reglement toegevoegd.
 2. Onverminderd hetgeen in de Statuten of enig reglement is bepaald omtrent gedrag en sancties, hebben personen met een functie binnen de vereniging, zoals trainers, leiders en bestuurders, het recht om op te treden tegen ongewenst gedrag van leden.

 

Artikel 10 - Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

a.  shirt: blauw / rood
b.  broek: blauw
c.  kousen: blauw / rood
PMS-kleur blauw is: Pantone 295C

PMS-kleur rood is: Pantone 188C

 

Artikel 11 - Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit tenminste drie (3) leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de Statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
            a.       de algemene leiding van zaken;
            b.       de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
            c.       het toezicht op de naleving van de Statuten en regle­men­ten;
            d.       benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastge­steld rooster. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste drie (3) leden van het be­stuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal acht en veertig (48) uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één (1) week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkre­gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.
 6. Indien een lid van het Bestuur naar oordeel van de overige bestuurders in ernstige mate handelt in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of de belangen van de vereniging, is het Bestuur bevoegd dit lid te schorsen. Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derde (2/3) van het aantal stemmen, waarbij het betrokken bestuurslid niet wordt meegerekend. Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekende brief aan het bestuurslid medegedeeld.
 7. Ten behoeve van de bestuursleden is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

Artikel 12 - Het dagelijks bestuur

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen, welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

 

Artikel 13 - Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn verkie­zing af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Het rooster van aftreden is als bijlage II aan dit reglement toegevoegd.
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden/wettelijk vertegenwoordigers dient schriftelijk bij het bestuur aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste twintig (20) stemgerech­tigde leden/wettelijk vertegenwoordigers en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 14 - Kascommissie

 1. Conform artikel 12 van de Statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.
 2. De kascommissie bestaat uit minimaal twee (2) leden en minimaal één (1) reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

 

Artikel 15 - Overige commissies

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan.
 2. Er zijn in principe een aantal commissies, te weten:
   • Jeugdcommissie
   • Normen & Waarden
   • Kantinecommissie
   • Vrijwilligers
   • Identiteit
   • Activiteiten
   • PR & Communicatie
   • Bestuur & Organisatie
   • Financiële commissie
 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één (1) jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.
 4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.
 5. Elke commissie rappor­teert tenminste één (1) keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

Artikel 16 - Algemene vergadering

 1. Jaarlijks wordt uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Daarnaast worden buitengewone algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht, dan wel indien 10% van de stemgerechtigde leden/wettelijk vertegenwoordigers hierom verzoekt.
 2. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering, behoudens leden, die geschorst zijn. Geschorste leden hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering. Ieder lid, ongeacht zijn/haar leeftijd, heeft stemrecht.
 3. De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar in de Statuten alsmede dit reglement zijn toegekend.
 4. De Algemene Ledenvergadering besluit met gewone meerderheid van stemmen, tenzij dit anders is geregeld in de Statuten en/of dit reglement.

 

Artikel 17 - Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Onder verwijzing naar artikel 13 lid 2 van de Statuten kan het bestuur op de Algemene Ledenvergadering het voorstel doen om de wijziging van de contributie te doen ingaan met terugwerkende kracht, dat wil zeggen met ingang van 1 juli van het lopende verenigingsjaar.
 3. De contributie wordt medio juli van elk jaar geïnd, dit kan door middel van automatische incasso geschieden.
 4. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

Artikel 18  - Kostenvergoedin­gen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

 

Artikel 19 - Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan op een door het bestuur te kiezen wijze. Leden dienen aanwijzingen van het (kantine)personeel op te volgen.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden op een door het bestuur te kiezen wijze.

 

Artikel 20 - Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste vierentwintig (24) uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afde­lings)bestuur.
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.
 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.
 5. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.
 6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke­ning in een daar­toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan

 

Artikel 21 - Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden aan­spra­kelijk worden gesteld.

 

Artikel 22 - Bekendmakingen

Behoudens voor zover in dit reglement of het Tuchtreglement anders is bepaald, vinden bekendmakingen aan leden, waaronder begrepen oproepingen voor een algemene vergadering, plaats via een schriftelijke kennisgeving of via de website van de vereniging dan wel e-mail aan de adressen van de leden.

 

Artikel 23 - Sponsoring

Het bestuur kan onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid commerciële zaken richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

Artikel 24 – Vrijwilligersplicht

Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 november 2011 is het bestuursvoorstel ‘Vrijwilligersbeleid FC ’s-Gravenzande’ door de leden unaniem goedgekeurd. In dit vrijwilligersbeleid zijn een aantal spelregels opgenomen over de wijze waarop het vrijwilligersbeleid met ingang van het seizoen 2012-2013 zal worden vorm gegeven. Deze spelregels vormen het uitgangspunt voor de invulling van het vrijwilligersbeleid en zullen elk seizoen worden getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig aangepast. Het document ‘Vrijwilligersbeleid FC ’s-Gravenzande’ is in te zien via de website van de vereniging.

 

Artikel 25 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen.
 2. Tenminste veertien (14) dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste veertien (14) dagen voor de vergade­ring op de website gepubliceerd.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft, eventueel achteraf, tenminste twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 26 - Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden op de website.          
 3. De wet en de Statuten hebben voorrang op dit reglement en alle andere reglementen of documenten.
 4. In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen in dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 7 november 2014.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!