Cookie beleid FC 's-Gravenzande

De website van FC 's-Gravenzande is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vertrouwenspersonen

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. 

Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is.  In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo’n iemand wordt een vertrouwenspersoon genoemd.

Vertrouwenspersonen bij FC 's-Gravenzande zijn:

 I Rol en taken van vertrouwenspersonen

1. Aanstelling vertrouwenspersoon

- FC ‘s-Gravenzande streeft er naar om minimaal twee vertrouwenspersonen te hebben, in ieder geval éé van het mannelijke en één van het vrouwelijke geslacht

- Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat vertrouwenspersonen.

- De aanstelling geschiedt voor de duur van vier jaar. Herbenoeming voor een nieuwe periode is mogelijk.

- De vertrouwenspersonen maken geen deel uit van het bestuur en hebben een onafhankelijke positie.

2. Taken vertrouwenspersoon

- De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij vermoedens van, of klachten met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Deze klachten kunnen bij de vertrouwenspersoon rechtstreeks worden ingediend. Klager kan ook melding laten maken van een klacht door een ander (bijv. contactpersoon, mentor, speler-/speelsterbegeleider, ouder, verzorger).

- Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, maar geen concrete klachten bereiken, kan hij/zij deze ter kennis brengen van het bevoegd gezag, het bestuur.

- De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur.

- De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bestuur schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden.

 3. Positie 

- De vertrouwenspersoon is behoudens in de gevallen bij de wet bepaald - uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de vereniging. 
- Deze verantwoording geschiedt met inachtneming van de noodzakelijke, bij de functie passende vertrouwelijkheid en geheimhouding. 
- De functie van vertrouwenspersoon valt niet te combineren met het lidmaatschap van het bestuur van de vereniging; 
- De naam van de vertrouwenspersoon wordt vermeld in de informatiegidsen en op de website van de vereniging. Daar staat tevens vermeld op welke wijze de vertrouwenspersoon bereikbaar is.

II Protocol vertrouwenspersoon

1. Indien iemand contact opneemt met een vertrouwenspersoon, wordt deze gehoord door de vertrouwenspersoon. Het horen gebeurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen nadat er contact is opgenomen. In het gesprek wordt in ieder geval het volgende nagegaan:

- Wat is precies de situatie geweest waar de melding of klacht over gaat?

- Betreft het een beschuldiging of een verzoek om te kijken naar het beweerde ongewenst gedrag?

- Realiseert men zich wat de gevolgen van hun eventuele beschuldiging kunnen zijn voor henzelf, het betrokken lid en de overige leden / medewerkers?

2. Van de gesprekken wordt door de vertrouwenspersoon een verslag opgesteld dat door de gehoorde en de vertrouwenspersoon wordt ondertekend. Weigert een gehoorde de ondertekening dan wordt daarvan, zo mogelijk onder vermelding van de redenen, door de vertrouwenspersoon in het verslag melding gemaakt.

3. Indien het een klacht betreft die is ingediend door de ouders, voogden of verzorgers van een speler/speelster, wordt ook de speler/speelster gehoord, tenzij bijzondere omstandigheden - met name gelegen in het persoonlijk belang van de speler/speelster - zich daartegen verzetten.

4. Neem na de eerste melding altijd even afstand; voer overleg, maar handel vervolgens snel. 

 5. Indien het een klacht met betrekking tot seksuele intimidatie betreft, heeft de vertrouwenspersoon overleg met minstens één van de andere vertrouwenspersonen over de mogelijke vervolgstappen. Bij vervolggesprekken is in principe steeds een tweede vertrouwenspersoon aanwezig. 

7. Indien het een klacht betreft waarin een (personeels)lid of medewerker wordt beschuldigd, vindt er in overleg met het bestuur een gesprek plaats.  Aan dit gesprek neemt in ieder geval de vertrouwenspersoon en iemand namens het bestuur deel. In dat gesprek wordt de betrokkene op de hoogte gesteld van de beschuldigingen en wordt gevraagd naar zijn/haar zienswijze daarop. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven, dan wordt het betrokken (personeels)lid of functionaris gewezen op de eventuele mogelijkheid van juridische bijstand. Hij/zij kan zich ook in het gesprek door iemand laten bijstaan. 

8. Indien het een klacht betreft, dan worden de voorgenomen vervolgstappen (zie ook punt 9 t/m 12) in één of meer gesprekken met degene die de klacht heeft ingediend besproken.

9. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

10. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie, als dat nog niet is gebeurd.

11. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

12. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. Aan aanklager en aangeklaagde wordt ook aangegeven dat ze zich kunnen laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

13. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

14. De vertrouwenspersoon rapporteert in algemene zin (met inachtneming van de privacy) aan het bestuur van FC ’s-Gravenzande. Daarbij wordt vermeld of er een verslag is gemaakt en of het contact geleid heeft tot een klacht, een aangifte of een verwijzing naar opvang of nazorg. T.a.v. personen en de inhoud van de klacht geldt geheimhouding.

 III Definitie en uitingen van ongewenste omgangsvormen 

Seksuele intimidatie
Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportbeoefening of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf. Aanranding of verkrachting.

Agressie en geweld
Voorvallen waarbij een persoon psychisch en / of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

Treiteren/pesten/bedreigingen
Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig van één of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.

Discriminatie
Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid en de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).

Intimidatie
Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.

Sociale media:
Het pesten, bedreigen, intimideren kan ook via social media plaatsvinden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!